Zarządzanie zasobami ludzkimi

Standard: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Celem standardu jest efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji ( w tym pracownikami/ pracownicami, członkami/członkiniami, wolontariuszami/wolontariuszkami efektywny podział zadań, uwzględnienie potrzeb i kompetencji członków/członkiń zespołu oraz poszanowanie równości szans.

SZCZEGÓŁOWE OBSZART WSPÓŁPRACY WCHODZĄCE W SKŁAD STANDARDU
• Zarządzanie zespołem
• Ocena pracy i motywacja Zaangażowanie  Rozwój i szkolenia
• Praca z wolontariuszami

1. Zarządzanie zespołem.
Poziom podstawowy – wskaźniki
a) Organizacja posiada spisane zasady zatrudniania pracowników/ wolontariuszy (np. regulamin, profile kandydatów kryteria lub inne dokumenty).
b) Organizacja posiada spisane zakresy obowiązków, odpowiedzialności pracowników i wolontariuszy i członków zarządu i funkcyjnych
c) Organizacja posiada spisane zasady zatrudniania i zwalniania pracowników.
d) Organizacja  przyjmuje i wyklucza członków/członkinie zgodnie ze statutem.
e) Organizacja posiada określoną strukturę, wyznaczoną osobę/ osoby koordynujące poszczególne działania organizacji.
f) Organizacja angażuje do pracy osoby w oparciu o posiadane przez nie kompetencje a w procesie rekrutacji stosuje przejrzyste kryteria i zasadę równości szans.
g) Organizacja dokumentuje pracę pracowników/członków/ wolontariuszy.
h) Każdy pracownik /członek/ wolontariusz prowadzi dokumentację swoich działań.
Poziom PLUS – wskaźniki
a) Zarząd organizacji posiada regulamin pracy oraz zakres zadań i odpowiedzialności członków zarządu
b) Organizacja wdraża rozwiązania pozwalające pracownikom godzić życie zawodowe z rodzinnym ( np. elastyczny czas pracy, telepraca etc.)
2. Ocena pracy i motywacja Zaangażowanie  Rozwój i szkolenia
Poziom podstawowy – wskaźniki:
a) Organizacja wspiera pracowników/członków poprzez np. opiekę merytoryczną, szkolenia
b) Organizacja analizuje potrzeby szkoleniowe swoich pracowników/członków/ wolontariuszy.
c) Zarząd i organy nadzoru organizacji spotykają się regularnie na posiedzeniach, co jest udokumentowane protokołami.
d) Organizacja angażuje pracowników/ członków/ wolontariuszy w działania związane z realizacją misji i celów organizacji.
e) Członkowie płacą składki członkowskie; członkowie są obecni na walnym (co najmniej 50% członków (jeśli dotyczy).
f) Członkowie/pracownicy/ wolontariusze są włączani w proces podejmowania decyzji  poprzez spotkania zespołu, konsultacje (jeśli dotyczy)
Poziom PLUS – wskaźniki
a) Organizacja przygotowuje plany szkoleniowe pracowników/członków/wolontariuszy.
b) W organizacji istnieje określona ścieżka kariery i przejrzyste zasady awansu
c) Organizacja przygotowuje plany szkoleniowe pracowników/członków/wolontariuszy
d) Organizacja dokonuje okresowej oceny/ewaluacji pracowników.
e) Organizacja posiada spisany system motywacji uwzględniający różnorodne metody motywowania finansowe i pozafinansowe
3. Praca z wolontariuszami
Poziom podstawowy – wskaźniki
a) Organizacja podpisuje porozumienia o Współpracy z wolontariuszami zgodnie z obowiązującym prawem
b) Organizacja wystawia wolontariuszom zaświadczenia o odbyciu stażu.
c) Organizacja opłaca ubezpieczenie wolontariuszy.
d) Organizacja wyznacza osobę do pracy z wolontariuszami ( np. koordynatora pracy wolontariuszy).
e) Organizacja Zapewnia wolontariuszom wsparcie w zakresie wykonywanych przez nich zadań ( wsparcie merytoryczne).

Poziom PLUS – wskaźniki
a) Organizacja posiada dokument regulujący zasady pracy z wolontariuszami.
b) Organizacja posiada system szkoleń dla wolontariuszy.

Ostatnio na forum

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Porównywaliśmy sobie certyfikację do procesu ISO. Z porównania wynikło to, że standard musi być weryfikowalny. Najlepiej na...

Dodano przez: Aga_Masz

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Warto przed kolejnym spotkaniem zastanowić się nad kwestiami:

- Po co będa certyfikaty?

- Kto będzie je...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Dodatkowo w naszych standardach w części dotyczącej współpracy z mediami znajdują się wartości ilościowe, któe chyba...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Witam,

Po rozmowie na ostatnim szkoleniu konsultantów narzędzia zarządzania rozwojem wynikło kilka sugesti, które...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego