Zarządzanie strategiczne

Standard: Zarządzanie strategiczne
Celem standardu jest zarządzanie organizacją w oparciu o partycypacyjnie zbudowaną strategię oraz roczne plany działań.
Szczegółowe obszary wchodzące w skład standardu:
• Misja, wizja i cele organizacji
• Podejście strategiczne
• Planowanie operacyjne

1. Misja, wizja i cele organizacji

Poziom podstawowy:
a) Organizacja posiada spisaną wizję i misję.
b) Organizacja dba o identyfikację członków/pracowników z misją i celami statutowymi.
c) Działania podejmowane przez organizację służą realizacji misji, wizji i celów.
d) Organizacja upowszechnia, promuje misję i cele organizacji np. na stronie internetowej.
Poziom PLUS – wskaźniki (weryfikacja wizji):

2. Podejście strategiczne
Poziom podstawowy – wskaźniki:
a)organizacja posiada spisaną strategię uwzględniającą 3-5 letni okres działalności organizacji.
b)organizacja buduje strategię w oparciu o diagnozę potrzeb odbiorców, analizę otoczenia zewnętrznego oraz analizę własnego potencjału.
c) organizacja realizuje działania zgodne z przyjętą strategią.
d) organizacja upowszechnia strategię wśród członków i pracowników organizacji .
Poziom PLUS – wskaźniki:
a) Organizacja posiada zespół/ osobę odpowiedzialną za planowanie strategiczne, monitoring i ewaluację strategii.
b) Organizacja włącza w proces planowania strategii szerokie grono interesariuszy ( członków, pracowników).

3. Planowanie operacyjne
Poziom podstawowy – wskaźniki:
a) Organizacja  sporządza plany roczne, opierając się na analizie otoczenia oraz własnych zasobach.
b) Organizacja wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z planów rocznych oraz ich monitoring.
Poziom PLUS  -  wskaźniki:
a) Organizacja monitoruje realizacje rocznych planów działania co najmniej raz na kwartał.

Ostatnio na forum

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Porównywaliśmy sobie certyfikację do procesu ISO. Z porównania wynikło to, że standard musi być weryfikowalny. Najlepiej na...

Dodano przez: Aga_Masz

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Warto przed kolejnym spotkaniem zastanowić się nad kwestiami:

- Po co będa certyfikaty?

- Kto będzie je...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Dodatkowo w naszych standardach w części dotyczącej współpracy z mediami znajdują się wartości ilościowe, któe chyba...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Witam,

Po rozmowie na ostatnim szkoleniu konsultantów narzędzia zarządzania rozwojem wynikło kilka sugesti, które...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego