Wspólpraca i komunikacja z otoczeniem

Standard: Współpraca i komunikacja z otoczeniem

Celem standardu jest zapewnienie partnerskiej współpracy  i skutecznej  komunikacji organizacji z innymi  podmiotami ( w tym: administracja publiczna, sponsorzy, media, biznes, inne organizacje) oraz  skuteczna promocja działań organizacji.
SZCZEGÓŁOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY WCHODZĄCE W SKLAD STANDARDU:
• Kontakt organizacji pozarządowych z mediami
• Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem 
• Współpraca organizacji pozarządowych z innymi organizacjami
• Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną
• Współpraca organizacji pozarządowych ze społecznością lokalną
• Wizerunek organizacji
1. KONTAKT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z MEDIAMI
Poziom podstawowy - wskaźniki
a) organizacja ma wyznaczoną osobę/zespół do kontaktów z mediami
b) organizacja ma przygotowany pisemny materiał zawierający co najmniej informację o misji i celach organizacji;
c) organizacja posiada aktualną listę kontaktową do dziennikarzy – cztery typy mediów (radio, telewizja, prasa, Internet)
d) organizacja wysyła (mail, fax, poczta) do mediów zaproszenia na organizowane wydarzenia

Poziom PLUS - wskaźniki
a) strona internetowa organizacji posiada zakładki „dla mediów”- kontakt do osoby odpowiedzialnej; „my w mediach” – artykuły, filmy, linki do stron
b) organizacja zabiega/wnioskuje o patronaty medialne dla podejmowanych inicjatyw

2. WSPÓLPRACA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BIZNESEM  (włączanie biznesu w działania)
Poziom podstawowy - wskaźniki
a) w organizacji uzgodnione zostały formy współpracy z biznesem
b) organizacja kieruje działania informacyjno – promocyjne do sektora biznesu
c) w organizacji jest osoba odpowiedzialna za kontakt z biznesem

Poziom PLUS - wskaźniki

a) organizacja realizuje działania z biznesem (np. wspólne projekty, wolontariat pracowniczy; wymiana barterowa; darowizna)

3. WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z INNYMI ORGANIZACJAMI
Poziom podstawowy - wskaźniki
a) Organizacja współpracuje w swoich działaniach z innymi organizacjami (np. poprzez wymianę usług / dóbr/ informacji, wspólną realizację działań)
b) Przedstawiciele Organizacji uczestniczą w wydarzeniach, akcjach, przedsięwzięciach organizowanych przez inne organizacje

Poziom PLUS - wskaźniki

a)  Przedstawiciele Organizacji uczestniczą w zespołach roboczych/zespołach branżowych  z innymi organizacjami
b) organizacja złożyła ofertę wspólną/projekt partnerski
c) Organizacja  realizuje/realizowała projekt partnerski
d) Organizacja działa w związkach stowarzyszeń/sieciach, federacjach

4. WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ
Poziom podstawowy - wskaźniki
a) organizacja uczestniczy w konsultacjach społecznych organizowanych przez samorząd lokalny
b) organizacja informuje administrację publiczną (zwłaszcza samorząd lokalny) o swoich działaniach
c) organizacja uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez samorząd skierowanych do organizacji

Poziom PLUS - wskaźniki
a) organizacja posiada przedstawicieli w ciałach konsultacyjno doradczych przy samorządzie
b) organizacja zabiega o patronat „honorowy” przedstawicieli administracji publicznej nad podejmowanymi inicjatywami
c) organizacja wspólnie z administracją publiczną realizuje projekt lub realizowała taki projekt
d) organizacja podejmuje inny rodzaj współpracy pozafinansowej z administracją
e) organizacja zaprasza przedstawicieli administracji na organizowane przez siebie wydarzenia
5. WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ
Poziom podstawowy - wskaźniki
a) Organizacja informuje społeczność lokalną o swoich działaniach
b) Organizacja włącza członków społeczności lokalnej w planowanie, realizację i ocenę swoich działań.
6. WIZERUNEK ORGANIZACJI
Poziom podstawowy - wskaźniki
a) Organizacja posiada stronę internetową, na której zamieszczane są aktualne informacje
b) Organizacja zamieszcza sprawozdania merytoryczne i finansowe na stronie internetowej;
c) Strona internetowa organizacji zawiera informacje o danych kontaktowych (widoczna aktualna zakładka kontakt, nazwiska i kontakt do zarządu i pracowników)
d) Organizacja posiada spójną identyfikację wizualną /logo, etc./
e) Organizacja aktualizuje dane w bazie NGO.PL
f) Organizacja posiada ustalone zasady korespondencji (e-mail –regularne odczytywanie i odpowiadanie, stopka na końcu; Email wychodzący z organizacji powinien zawierać dane kontaktowe (podpis – nazwa  organizacji, imię i nazwisko)

Poziom PLUS - wskaźniki

g) Członkowie organizacji/pracownicy posiadają adresy emaliowe identyfikujące ich z organizacją,
h) Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością
i) Organizacja posiada stronę internetową w różnych językach; jeśli prowadzi działalność międzynarodową
j) Organizacja posiada strategię wizerunku Organizacji /strategię promocyjną
k) Organizacja posiada profil na portalach społecznościowych facebook, twitter, etc.
l) Organizacja prowadzi biuro
m) Organizacja wydaje newsletter
n) Organizacja wydaje/tworzy/dystrybuuje materiały promocyjne o organizacji
oraz o organizowanych przez siebie wydarzeniach
o) Organizacja dba o swoich partnerów (Życzenia świąteczne; Podziękowania, Rekomendacje)

Ostatnio na forum

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Porównywaliśmy sobie certyfikację do procesu ISO. Z porównania wynikło to, że standard musi być weryfikowalny. Najlepiej na...

Dodano przez: Aga_Masz

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Warto przed kolejnym spotkaniem zastanowić się nad kwestiami:

- Po co będa certyfikaty?

- Kto będzie je...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Dodatkowo w naszych standardach w części dotyczącej współpracy z mediami znajdują się wartości ilościowe, któe chyba...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Witam,

Po rozmowie na ostatnim szkoleniu konsultantów narzędzia zarządzania rozwojem wynikło kilka sugesti, które...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego