Zarządzanie finansami i pozyskiwanie środków

Standard: Zarządzanie finansami i pozyskiwanie środków.
Celem standardu jest zarządzanie środkami w Organizacji z zachowaniem zasad jawności, racjonalności i efektywności wydatków oraz zapewnienie transparentności w finansach Organizacji.
SZCZEGÓŁOWE OBSZART WSPÓŁPRACY WCHODZĄCE W SKŁAD STANDARDU
• Zarządzanie finansami
• Pozyskiwanie i rozliczanie środków/dotacji
I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Poziom podstawowy – wskaźniki
a) Organizacja posiada politykę rachunkowości przyjętą uchwałą zarządu lub walnego zgromadzenia zawierającą określenie roku obrotowego , sposób wyceny aktywów i pasywów oraz metodę ustalania wyniku finansowego, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, opis systemu księgowego./lub zapis zawierającą elementy określone w ustawie o Rachunkowości
b) Organizacja prowadzi rejestr środków trwałych
c) Organizacja prowadzi rzetelnie i systematycznie księgi rachunkowe w oparciu o stosowne akty prawne
d) Organizacja posiada plan finansowy na bieżący rok obrotowy
e) Organizacja wypłaca wynagrodzenia terminowo
f) Organizacja zgłosiła do US osobę odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatku
g) Organizacja rozlicza się terminowo z ZUS i US
h) Organizacja reguluje zobowiązania finansowe terminowo.
i) Dokumenty księgowe (finansowe) są dokładnie i rzetelnie opisywane (Źródło finansowania, charakter wydatku i jego przeznaczenie) oraz sprawdzone i zatwierdzone merytorycznie i finansowo przez uprawnione do tego osoby
j) Organizacja stale monitoruje sytuację finansową, analizuje przepływy finansowe
k) Organizacja sporządza i przyjmuje sprawozdanie finansowe w terminie
l) Organizacja przesyła w terminie zatwierdzone sprawozdanie finansowe do US lub innych – jeśli jest do tego zobligowana
m) Organizacja publikuje sprawozdanie finansowe na stronie internetowej/upublicznia
n) Organizacja przechowuje/archiwizuje dokumenty finansowe zgodnie z prawem
o) Organizacja wydatkuje powierzone jej środki efektywnie i racjonalnie np. po rozeznaniu cen rynkowych, lub zastosowaniu innych kryteriów wyboru

Poziom PLUS – wskaźniki
a) Organizacja przeprowadza audyty finansowe swojej działalności

II POZYSKIWANIE i ROZLICZANIE ŚRODKÓW/DOTACJI
Poziom podstawowy – wskaźniki
a) Członkowie organizacji opłacają regularnie składki (dotyczy stowarzyszeń)
b) Cele składanych wniosków i realizowanych projektów są  zgodne z misją organizacji.
c) Organizacja rozlicza dotacje zgodnie z umowami
d) Organizacja składa  sprawozdania / wnioski o płatność/ wnioski o rozliczenie wydatków  terminowo.
e) Organizacja zachowuje właściwe proporcje pomiędzy działalnością statutową i gospodarczą (jeśli dotyczy)


Poziom PLUS – wskaźniki
a) Organizacja dywersyfikuje źródła finansowe. Jedno źródło finansowania nie jest przekracza 70% przychodów organizacji.
b) Organizacja dba o kształcenie członków i pracowników w zakresie zarządzania finansami

Ostatnio na forum

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Porównywaliśmy sobie certyfikację do procesu ISO. Z porównania wynikło to, że standard musi być weryfikowalny. Najlepiej na...

Dodano przez: Aga_Masz

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Warto przed kolejnym spotkaniem zastanowić się nad kwestiami:

- Po co będa certyfikaty?

- Kto będzie je...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Dodatkowo w naszych standardach w części dotyczącej współpracy z mediami znajdują się wartości ilościowe, któe chyba...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Uwagi po konsultacjach z ewaluatorami

Witam,

Po rozmowie na ostatnim szkoleniu konsultantów narzędzia zarządzania rozwojem wynikło kilka sugesti, które...

Dodano przez: marcin_kruhlej

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego